Bitcoin 194.97
$23,746.00 0.82106%
Ethereum -13.44
$1,331.50 -1.00925%
XRP 0.01
$0.30 3.31626%
EOS 0.02
$2.76 0.60408%
Litecoin -5.03
$145.04 -3.47098%
Bitcoin Cash -12.47
$485.69 -2.5679%

Blockchain

آینده ICO

‫ ICO فعال

ICO پایان یافت

خنثی
500000 10000000 5%
خنثی
هدف : تنظیم نشده
مشاهده تمام 3 ICO به پایان رسیده.